Co to jest ICTSkills4All?

Europa boryka się z przemianami demograficznymi, ponieważ jej populacja szybko się starzeje. Zjawisko to widoczne jest w rozwoju struktury wiekowej ludności i znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie osób w starszym wieku oraz malejącej liczbie osób w wieku produkcyjnym w całej populacji. Obywatele Europy w wieku 65-74 lat wraz z osobami o niskich dochodach, mniej wykształconymi i bezrobotnymi są reprezentowani przez 30% Europejczyków, którzy nigdy nie korzystali z Internetu (z: Programu Aktywnego i Wspomaganego Życia).

ICTSkills4All to projekt, którego celem jest zbadanie i przetestowanie innowacyjnych praktyk oraz opracowanie i realizacja programów edukacyjnych w celu wspierania nabywania umiejętności cyfrowych wśród osób starszych w wieku 55+, które mają ograniczoną wiedzę cyfrową lub nie mają jej wcale. ICTskills4All różni się od podejścia akademickiego, wyższych uczelni.Ogólne podejście, które opiera się na zrozumieniu potrzeb, wiedzy i ograniczeń tej grupy osób w celu nabycia kompetencji cyfrowych. Nasz projekt dodatkowo wzmacnia rolę nabywania konkretnych kompetencji funkcjonalnych i spersonalizowaniu procesu uczenia się. Oprócz takiego podejścia, promowanie umiejętności cyfrowych wśród starszych osób stanowi ważny element dla przyszłych programów edukacyjnych (na wyższych uczelniach, kursach uczenia się przez całe życie, kursach dla seniorów). W tym kontekście projekt przyczyni się do poprawy i poszerzenia wysokiej jakości oferty edukacyjnej dostępnej dla seniorów. Oprócz wkładu we wzmocnienie pozycji tej grupy pod względem jakości ich życia i autonomii, ICTSkills4all będzie miał pozytywny wpływ na sektor edukacji dorosłych / seniorów oraz przyczyni się do cyfryzacji szkoleń dla osób starszych, nadążając tym samym za  najnowszymi trendami edukacyjnymi i społeczeństwem informacyjnym.

Metodologia i cele

Proponowana metodologia łączy wiele czynników związanych zarówno z technologią (dostęp, dostępność i stopień trudności użytkowania), jak i użytkownikami (kilka wymiarów: wiek, płeć, zdolności fizyczne, umysłowe i poznawcze, oczekiwania, styl życia, warunki socjoekonomiczne). Aby zapewnić rozwój odpowiednich i wysokiej jakości umiejętności poprzez innowacyjne praktyki, które są adekwatne do obecnej ery cyfrowej, ICTSkills4All skupia zróżnicowaną grupę ekspertów i różne typy organizacji. Wreszcie, angażując młodszych ludzi do testowania różnych podejść w celu promowania nabywania wysokiej jakości umiejętności ICT, partnerzy przyczynią się do wypełnienia luk pokoleniowych między starszymi i młodszymi ludźmi. Oprócz modułów szkoleniowych zostanie to osiągnięte poprzez wdrożenie kompleksowego narzędzia, które będzie testowane na poziomie międzynarodowym, poprzez rozwijanie i stymulowanie wykorzystania konkretnych narzędzi i zasobów TIK oraz poprzez spersonalizowane wsparcie przy użyciu różnych podejść (peer-to-peer i międzypokoleniowe).

Podsumowując, ta metodologia ma na celu poprawę zaufania w zakresie umiejętności cyfrowych i bezpieczeństwa online wśród starszych osób. Przyczyni się to do:

  • wspierania integracji
  • aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa seniorów
  • minimalizowanie poczucia izolacji i frustracji  związanej ze stereotypami wieku
  • promowanie rosnącego zainteresowania technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zasobami otwartymi i internetowymi