Intellectual Output 1 // Raport

Źródła online, zawierające rodzaj informacji i treści,
dedykowanych poprawie umiejętności cyfrowych
starszych dorosłych

Opis rezultatu

W ramach tego rezultatu intelektualnego dokonany zostanie przegląd istniejących zasobów internetowych poświęconych poprawie umiejętności cyfrowych na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Raport końcowy będzie zawierał programy, w których oceniano ich skuteczność pod względem poprawy umiejętności cyfrowych u osób starszych. Ta wersja zostanie wykonana przy użyciu różnych baz danych. Po wybraniu dokumentów dokonana zostanie rewizja ich treści, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju informacji i treści, instrumentów wykorzystywanych do oceny ich wpływu oraz wyników uzyskanych w zakresie poprawy umiejętności cyfrowych.

Pod koniec tego przeglądu zostanie sporządzony raport końcowy na temat najlepszych praktyk w zakresie zasobów internetowych poświęconych poprawie umiejętności cyfrowych u osób starszych. Raport ten zostanie wykorzystany przez partnerstwo do opracowania informacji / materiałów edukacyjnych na stronie internetowej. Ponadto raport ten zostanie rozpowszechniony i opublikowany w czasopiśmie referencyjnym, a także na platformie ICTSkills4All.

Rodzaj rezultatu Studia/Analizy; Najlepsze praktyki i wytyczne

Organizacja wiodąca Cybermoor Services Ltd.

Wyświetl raport (PDF)