Kas ir ICTSkills4All?

Eiropā demogrāfiskās izmaiņas saistās ar strauju sabiedrības novecošanu. Sabiedrības novecošana atspoguļojas vecuma struktūras izmaiņās, vecāka gadagājuma iedzīvotāju īpatsvara pieaugumā un krītošā darbspējīgo cilvēku skaitā pret kopējo iedzīvotāju skaitu. Eiropā vecāka gadagājuma cilvēki vecumā 65-74 kopā ar iedzīvotājiem, kuri ir maznodrošināti, ar zemu izglītības līmeni vai bezdarbnieki, veido ļoti lielu daļu no tiem 30% Eiropas iedzīvotāju, kuri nekad nav izmantojuši internetu (avots: Active and Assisted Living Programme).

ICTSkills4All mērķi ir izpētīt un aprobēt inovatīvu un efektīvu digitālo prasmju izglītības programmu metodoloģiju un īstenošanu, atbalstīt digitālo prasmju iegūšanu to iedzīvotāju vidū, kuriem ir vairāk nekā 55 gadu un kuriem ir ierobežotas vai neesošas digitālās prasmes. Pretēji senior universitātēm mēs koncentrējamies uz digitālo prasmju iegūšanu, analizējot konkrētās mērķauditorijas vajadzības un cenšoties tās izpildīt. Rezultātā, uzlabojot senioru digitālās prasmes, mēs paredzam sniegt ievērojamus ieguvumus nākotnes programmu attīstībā (senioru universitātes, senioru kursi u.c.). Šajā kontekstā projekts sniegs ieguvumus arī pašreizējo sabiedrībai pieejamo mācību programmu paplašināšanā un uzlabošanā. Projekta mērķa grupām digitālu prasmju apgūšanas rezultātā būs kvalitatīvāka dzīve, nodrošināta iekļaušanās sabiedrībā. Projekts ir ieguvums pieaugušo izglītības nozarē kopumā un veicinās vecāku cilvēku digitalizācijas apmācību veidošanos, jo tas iet līdzi laikam un piemēro modernāko mācību metodiku, kā arī ir balstīts pašreizējā informācijas sabiedrības praksē.

Metodoloģija un mērķi

Piedāvātā metodoloģija rada iespēju apvienot dažādus tehnoloģiju (piekļuve, pieejamība, lietojamība) un lietotāju (raksturojums: vecums, dzimums, fiziskās, garīgās un uztveres prasmes, dzīves ekspektācijas, dzīvesstils, socioekonomiskais fons) aspektus. Lai nodrošinātu prasmju attīstību atbilstoši mūsdienu inovatīvajām tehnoloģijām un augstai kvalitātei, ICTSkills4All apvieno dažādu nozaru ekspertus no dažādām organizācijām. Iesaistot gados jaunākus iedzīvotājus jaunu pieeju aprobēšanā ar mērķi popularizēt kvalitatīvu IKT digitālo prasmju apgūšanu, partneri mazinās plaisu starp paaudzēm. Papildus apmācību moduļiem projekta mērķi tiks sasniegti, ieviešot kompleksus rīkus, kas tiks aprobēti starptautiskā un nacionālā mērogā, attīstot konkrētus IKT rīkus, veicinot to izmantošanu un sniedzot personisku atbalstu ar līdzbiedru (peer-to-peer) un starppaaudžu pieejām.

Metodoloģijas mērķis ir pilnveidot digitālo prasmju pārliecību senioru vidū, kā arī stiprināt zināšanas par drošu interneta lietošanu. Pēc projekta noslēguma paredzēts, ka tiks sasniegti šādi rezultāti:

  • tiks stiprināta iekļaušanās sabiedrībā,
  • senioriem būs lielākas līdzdalības iespējas,
  • mazināsies ar vecuma stereotipiem saistītā izolācija un negatīvās emocijas,
  • senioru vidū pieaugs interese par informācijas komunikāciju tehnoloģijām un brīvpieejas interneta resursiem.