O U.Porto & Porto4Ageing

Centrum Kompetencyjne Aktywnego i Zdrowego Starzenia się przy Uniwersytecie Porto – Porto4Ageing, ma misję promowania, poprzez U.Porto i obszar metropolitalny miasta Porto, wysokiej jakości i wielodyscyplinarne szkolenia, badania, rozwój i działania innowacyjne, w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia się. Porto4Ageing to konsorcjum, skupiające 100 organizacji, reprezentujących różne podmioty – władze regionalne, dostarczycieli usług zdrowotnych i opiekuńczych, naukę i badania, przemysł oraz społeczność – budując model i podejście “Poczwórnej Helisy – quadruple helix approach.” Aliance Porto4Ageing ma za zadanie promowanie lokalnej konwergencji i rozwoju innowacyjnego ekosystemu zdrowia, poprzez zredukowanie i przezwyciężanie istniejących “wąskich gardeł” w systemie. Odbywa się to poprzez wzmacnianie i promowanie wspólnych działań, aby miały one jak największe oddziaływanie, a jednocześnie, niwelowanie luki pomiędzy publicznymi i prywatnymi działaniami oraz instrumentami, z jednoczesnym ułatwianiem wymiany wiedzy i powiększanie oddziaływania.

U.Porto (Website)Porto4Ageing (Website)Porto4Ageing (Facebook)

Zespół

Elísio Costa

Koordynator projektu
Nauczyciel akademicki i badacz
FFUP / UCIBIO / Porto4Ageing

Profesor na Wydziale Nauk Biologicznych Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu w Porto oraz badacz w Jednostce Badawczej ds. Biologii Molekularnej tej samej instytucji (UCIBIO). Jest także dyrektorem Centrum Kompetencji Aktywnego i Zdrowego Starzenia się na Uniwersytecie w Porto, którego celem jest stworzenie centrum konwergencji wszystkich umiejętności i wiedzy Uniwersytetu w dziedzinie starzenia się. Jest także koordynatorem działań promowanych przez Uniwersytet w Porto jako INNOSTARS RIS-Hub EIT-Health (regionalny partner Konsorcjum EIT-Health. Jest to silne, różnorodne i zrównoważone partnerstwo, w skład którego wchodzą wiodące organizacje w dziedzinie edukacji, badań, technologii i innowacji powołane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii- EIT). Jest członkiem Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (EIP-AHA). Uczestniczy jako współkoordynator w Grupie Działania A1 w sprawie przestrzegania zaleceń lekarskich i planów leczenia.. Ponadto jest koordynatorem naukowym strony internetowej EIP-AHA: Porto4Ageing. Jest autorem ponad 200 publikacji (https://orcid.org/0000-0003-1158-1480) i współpracuje przy krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w dziedzinie chorób przewlekłych, w tym przewlekłej chorobie nerek i starzenia się (SACHI2; SKILLS4ADHERENCE; ICTSKILLS4ALL, FAIR4HEALTH, inne).

Constança Paúl

Nauczyciel akademicki i badacz
ICBAS / CINTESIS

Constança Paúl jest profesorem psychologii w ICBAS na Uniwersytecie w Porto; Dyrektorem Wydziału Nauk Behawioralnych ICBAS U.Porto (psychologia, socjologia, historia medycyny, psychiatria i zdrowie psychiczne – STUDIA MEDYCZNE) i od 2008 r. Dyrektorem programu doktoranckiego Gerontologii i Geriatrii Uniwersytetu w Porto i Uniwersytetu w Aveiro. Jest członkiem Komisji Naukowej programu doktoranckiego na temat zdrowia i bezpieczeństwa pracy na Uniwersytecie w Porto. Constança Paúl jest Prezesem oddziału 7 GeroPsychologii Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Stosowanej – IAAP; Dyrektorem jednostki badawczej ds. Starzenia się UNIFAI / ICBAS-U.Porto, która jest członkiem Age Platform, a także partnerem Europejskiego Partnerstwa na rzecz Badań nad Aktywnym i Zdrowym Starzeniem się (EIP-AHA). Koordynuje Biuro ds. Problemów Starzenia 50+ (specjalistyczna usługa w zakresie starzenia się, zapewniająca spersonalizowaną opiekę, świadczoną przez ekspertów w dziedzinie psychologii, gerontologii i zdrowia). Ma duże doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów europejskich, regularnie publikuje w międzynarodowych i krajowych publikacjach naukowych, czasopismach i książkach z zakresu psychologii zdrowia i problemów związanych ze starzeniem się.

Margarida Amaral

Szef ds. technologii edukacyjnych

Margarida Amaral ukończyła Wydział Chemii na Uniwersytecie w Porto. Jest szefem Działu Technologii Edukacyjnych@  U.Porto. Jej odpowiedzialność wiąże się ze strategią wdrażania e-learningu i powiązanych z tym technologii na poziomie uniwersyteckim, a także z koordynacją projektów multimedialnych. Ma duże doświadczenie w realizacji krajowych oraz międzynarodowych projektów w zakresie innowacji pedagogicznych z wykorzystaniem technologii edukacyjnych oraz w zakresie tworzenia, nauczania i zarządzania kursami kształcenia na odległość.

Liliana Rodrigues

Menadżer projektu. Szef komunikacji naukowej

Liliana Rodrigues ukończyła ESOL Matosinhos w dziedzinie projektowania komunikacji. Studiowała na Wydziale Nauk i ICBAS Uniwersytetu w Porto, uczestnicząc  w kilku jednostkach programowych z zakresu nauk przyrodniczych na magisterskich studiach  Naukach Weterynaryjnych oraz na Architekturze Krajobrazu. Dzięki bogatemu doświadczeniu jako starszy projektant w dziedzinie projektowania komunikacji, jej kariera zawodowa obejmowała również doradztwo w zakresie zarządzania i komunikacji w projektach z zakresu zdrowia i dobrostanu zwierząt. Główny obszar badań i działań to komunikacja naukowa.