Intellectual Output 6 // Rekomendacje

Rekomendacje dotyczące możliwości
przenoszenia rezultatów ICTskils4All

Opis rezultatu

Celem jest wdrożyć działania eksploatacyjne i opracować zalecenia dotyczące możliwości przenoszenia i zwiększania wyników przyszłych projektów, skierowane do decydentów i instytucji szkoleniowych. Celem jest ułatwienie przenoszenia i zwiększania wyników projektu do organizacji spoza konsorcjum projektu, w tym kluczowych interesariuszy i decydentów. AD opracuje zalecenia z pomocą wszystkich partnerów projektu, włączając wyniki ich działań pilotażowych na poziomie krajowym. Wyniki O5 (raport porównawczy opracowany przez partnerów pilotażowych opisujący skuteczność metodologii i szkolenia w ramach projektu) zostaną wykorzystane przez AD do opracowania zaleceń. Zostaną one skierowane do dużych organizacji kształcenia dorosłych w Europie i innych organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, takich jak inni członkowie WSZYSTKICH CYFROWYCH (centra kompetencji cyfrowych), którzy chcieliby uwzględnić wyniki projektu w swojej ofercie szkoleniowej. Konkretny format zostanie uzgodniony wspólnie przez Partnerstwo. Zalecenia będą stanowić główne środki eksploatacji projektu. Zostaną one przedstawione i rozdane wszystkim zainteresowanym interesariusze i potencjalni beneficjenci podczas końcowych krajowych wydarzeń mnożnikowych projektu, odpowiednim decydentom / edukacyjnym władzom publicznym i innym kluczowym interesariuszom. O6 ma również osiągnąć i zaangażować dużą liczbę decydentów i kluczowych interesariuszy poprzez działania upowszechniające i wykorzystujące na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. W celu określenia konkretnej grupy docelowej konsorcjum opracuje mapę drogową eksploatacji (mapowanie potencjalnych użytkowników na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym; identyfikację forów i / lub wydarzeń, z którymi można się skontaktować z potencjalnymi użytkownikami; plan pracy przygotowany przez partnera do prezentacji) i demonstracja wyników).

Rodzaj rezultatu Rekomendacje

Organizacja wiodąca All Digital (Telecentre Europe)

Wyświetl raport (PDF)

Wyświetl raport (PDF)