O ECIM Hypokamp

Stowarzyszenie HIPOKAMP to Centrum INtegracji Międzypokoleniowej, koncentrujące swoje działania na współpracy z grupami seniorów, rozwijając współpracę z nimi i na ich rzecz, zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami odbiorców. Jesteśmy zaangażowani w stałe działania z różnymi grupami zainteresowanych odbiorców, a także władzami lokalnymi oraz przedstawicielami podmiotów publicznych. Naszym głównym celem jest implementowanie idei aktywnego i zdrowego starzenia się, którą rozumiemy bardzo szeroko i interdyscyplinarnie. Obecnie skupiamy się na wdrażaniu najistotniejszych zaleceń i rekomendacji w ww. obszarze oraz rozwiązywaniu najbardziej pilnych problemów społecznych. Wyzwaniem dla nas jest także włączenie i zintegrowanie myślenia o planowaniu strategii oraz polityk społecznych, z kontekstem demograficznym na wszystkich poziomach realizacji tychże polityk. Stąd uważamy, że edukacja i informacja z zakresu wiedzy i praktyki gerontologicznej, a także empowerment, czyli upodmiotowienie i wzmacnianie społeczności do przygotowania się na nieuniknione zmiany społeczne, są bardzo istotne. Nasze stowarzyszenie promuje także ideę “miast i społeczności przyjaznych wszystkim generacjom – age friendly cities/communities”. Istotny jest dla nas także wymiar integracyjny i międzypokoleniowy w budowaniu społeczności lokalnych, w kontekście przemian demograficznych. Wspieramy kluby seniorów i inne grupy nieformalne; współpracujemy z domami pomocy społecznej, domami dziennego pobytu i innymi instytucjami, w których podejmujemy działania dla seniorów. Jesteśmy wydawcami lokalnej gazety społecznej dla seniorów, współtworzonej przez osoby starsze “MY, M-Łodzi Duchem”. Gazeta jest niekomercyjna, dociera do seniorów łódzkich i do okolicznych gmin. Jesteśmy członkiem Klastra “Żyjmy zdrowiej” oraz konsorcjum Pro Age, a także międzynarodowej organizacji EURAG.

Zespół

Grazyna Busse

Koordynator lokalny

Mgr pedagogiki w zakresie edukacji dorosłych i gerontologii; absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych „Gerontologia społeczna” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; Pomysłodawczyni i współzałożycielka eksperckiego stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP, powstałego w 2011 roku. Autorka merytorycznego uzasadnienia do powstania Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych, uruchomionego przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi – koordynator Centrum; inspiratorka utworzenia i opiekun organizacyjno-merytoryczny Klubu Seniorów M-Łodzi Duchem; redaktor naczelna społecznej gazety seniorów łódzkich „My, M-Łodzi Duchem”. Autorka merytorycznego uzasadnienia, inicjującego powstanie Rady Seniorów Łódzkich; wspiera i prowadzi działania edukacyjne z zakresu partycypacji publicznej seniorów i funkcjonowania rad seniorów. Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej przy Urzędzie Miasta Łodzi – inicjatorka i współrealizatorka spotkań, szkoleń i seminariów, poświęconych wyzwaniom demograficznym w kontekście starzenia się społeczeństw. Jest koordynatorką i pomysłodawczynią szeregu projektów krajowych i międzynarodowych, dotyczących idei „aktywnego starzenia się w zdrowiu” oraz popularyzowania wiedzy z zakresu gerontologii i geragogiki, a także tworzenia przestrzeni dla edukacyjnych działań międzypokoleniowych i wzmacniania dialogu oraz współpracy między generacjami. Od 2008 roku prowadzi praktyczne zajęcia w różnorodnych grupach seniorów, zarówno w społecznościach miejskich, jak i niewielkich miastach i wsiach woj. łódzkiego. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami w całej Polsce, których profil działań jest zbieżny z ww. obszarami. Członek zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; współtworzy Konsorcjum Pro Age – Pracownię Geronto-technologii   i Edukacji Gerontologicznej. Autorka wielu publikacji i opracowań tematycznych, dotyczących działań z seniorami i dla seniorów, działań wielopokoleniowych oraz tworzenia dokumentów programowych/strategicznych, a także materiałów edukacyjnych dla osób, chcących profesjonalnie przygotować się do działań na rzecz starzejących się społeczności.

Mariola Bertram

Magister pedagogiki w dziedzinie edukacji dorosłych i gerontologii społecznej, absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Pedagog i trener; współzałożycielka i członek zarządu w Stowarzyszeniu  HIPOKAMP; nauczycielka z 35-letnim doświadczeniem. Ekspert w programach kształcenia i szkolenia międzypokoleniowego. Kreatorka i konsultantka w zakresie szkoleń kognitywnych dla grup wiekowych 55+ (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń demencji), przy użyciu ICT i wsparciu zasobami cyfrowymi.. Koordynatorka i osoba wspierająca, odpowiedzialna we wszystkich projektach i działaniach Stowarzyszenia HIPOKAMP od 2011 roku.

Maria Magdalena Poulain

Mgr Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego: pecjalista geragogiki kultury, dziennikarz,  edukator cyfrowy pokolenia 50+, współpracuje z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (przygotowanie merytoryczne nowego kierunku studiów: Koordynowana Opieka Senioralna UMŁ oraz prowadzenie zajęć warsztatowych dla studentów KOS UMŁ); animator społeczny, doradca rozwojowy dla podmiotów ekonomii społecznej (5 lat doświadczenia). Współzałożycielka i prezes zarządu FUNDACJI 2035, organizacji od 2013 r działającej w obszarze polityki demograficznej (wyzwania wynikające ze starzenia się społeczeństw, silver economy, partycypacja społeczna i obywatelska seniorów, nowe technologie, audyt demograficzny przedsiębiorstw).  Od 2014 roku FUNDACJA we współpracy ze Stowarzyszeniem ECIM HIPOKAMP realizuje projekty dotyczące pokolenia 50+ w ramach działań własnych i statutowych oraz w ramach Programów ASOS i FIO. Od 2014 roku prowadzi praktyczne zajęcia w różnorodnych grupach seniorów w społecznościach miejskich, powiatowych i gminnych woj. łódzkiego. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami w całej Polsce, których profil działań jest zbieżny z ww. obszarami; współtwórczyni i ekspert Konsorcjum Pro Age – Pracowni Geronto-technologii i Edukacji Gerontologicznej w kierunku propagowania i rozwoju „srebrnej gospodarki”; inicjatorka i współrealizatorka spotkań, szkoleń i seminariów, poświęconych wyzwaniom demograficznym regionu. Od 2018 roku współpracuje jako doradca z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w województwie łódzkim i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w województwie opolskim (projekt „Niezależne życie – wypracowanie standardu  i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych). Od 2014 koordynator regionalnych projektów regrantingowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dotyczących wspierania lokalnych inicjatyw oraz rozwoju młodych organizacji pozarzadowych. Inicjatorka powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego w Łodzi. Animuje i moderuje konsultacje społeczne w Łodzi i w województwie łódzkim dot. tworzenia dokumentów strategicznych z obszarów polityki demograficznej, rozwiązywania problemów społecznych, współpracy samorządów z sektorem pozarządowym, tworzenia lokalnych centrów usług społecznych.