Intellectual Output 2 // Raport

Międzypokoleniowe i wewnątrzpokoleniowe
programy edukacyjne poprawiające umiejętności
cyfrowe osób starszych

Opis rezultatu

Nie ma dowodów na najlepszą opcję dla programów edukacyjnych poświęconych poprawie umiejętności cyfrowych u osób starszych w formule twarzą w twarz.. Istnieją dowody na to, że międzypokoleniowe i partnerskie programy edukacyjne były skuteczne w swoich celach. Nadal jednak dyskutuje się, która opcja jest najlepsza pod względem skuteczności podejścia bezpośredniego, międzypokoleniowego lub peer-to-peer. W tym dorobku intelektualnym przegląd istniejących międzypokoleniowych i peer-to-peer programów edukacyjnych zostanie przeprowadzona na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Raport końcowy będzie zawierał programy, w których oceniano ich skuteczność pod względem poprawy umiejętności cyfrowych u osób starszych. Ponadto zostanie przeprowadzone porównanie efektów tych dwóch programów. Ten przegląd zostanie wykonany w różnych bazach danych. Po wybraniu dokumentów dokonana zostanie rewizja jego treści, ze szczególnym uwzględnieniem treści programu, instrumentów wykorzystywanych do oceny ich wpływu oraz wyników uzyskanych w zakresie poprawy umiejętności cyfrowych
Pod koniec tego przeglądu zostanie sporządzony raport końcowy na temat programów (międzypokoleniowych i peer-to-peer), najlepszych praktyk poświęconych poprawie umiejętności cyfrowych u osób starszych. Ten raport zostanie wykorzystany przez partnerstwo do opracowania stacjonarnych programów edukacyjnych. Ponadto raport ten zostanie rozpowszechniony i opublikowany w czasopiśmie referencyjnym, a także na platformie ICTSkills4All.

Rodzaj rezultatu Studia/Analizy; Najlepsze praktyki i wytyczne

Organizacja wiodąca Rigas Aktivo Senioru Alianse (RASA)

Wyświetl raport (PDF)