Intellectual Output 6 // Politikas ieteikumi

Ieteikumi ICTSkills4All rezultātu pārnesamībai

Rezultāta apraksts

Šī Rezultāta mērķis ir ieviest izmantošanas aktivitātes un nodrošināt ieteikumus projekta rezultātu nākotnes pārnesamībai un mērogošanai. Ieteikumi paredzēti politikas veidotājiem un apmācību sniedzējiem. Mērķis ir veicināt projekta rezultātu pārnešanu un mērogošanu, lai tos būtu iespējams izmantot organizācijās ārpus projekta konsorcija, t.sk. galvenajās ieinteresētajās organizācijās un politikas veidotājos. AD aprakstīs ieteikumus sadarbībā ar projekta partneriem, iekļaujot nacionālā līmeņa izmēģinājuma aktivitāšu rezultātus. AD izmantos O5 rezultātus (salīdzinošu ziņojumu, kuru sastādījuši izmēģinājuma projekta partneri, aprakstot projekta metodoloģijas un apmācību efektivitāti), lai izveidotu ieteikumus. Tie tiks piedāvāti Eiropā esošām pieaugušo apmācības organizācijām, kā arī citām izglītības un apmācību organizācijām, piemēram, ALL DIGITAL locekļiem (digitālo kompetenču centriem), kuri vēlas iekļaut savā apmācību piedāvājumā projekta rezultātus. Konkrēts formāts tiks kopīgi apstiprināts partnervalstu starpā. Ieteikumi kalpos kā projekta galvenā izmantošanas iespēja. Tie tiks prezentēti un izdoti visām iesaistītajām pusēm un iespējamajiem labuma guvējiem pēdējā nacionālā projekta izplatīšanas pasākumos, attiecīgajiem politikas veidotājiem jeb izglītības nozares valsts iestādēm, kā arī citām svarīgām iesaistītajām pusēm. Tiek sagaidīts, ka O6 sasniegs un aptvers lielu skaitu politikas veidotāju un galvenās iesaistītās puses, jo īstenos izplatīšanas un izmantošanas aktivitātes vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Lai noteiktu specifisku mērķauditoriju, konsorcijs izstrādās izmantošanas rīcības plānu (tajā iekļauti iespējami lietotāji reģionālā, nacionālā un ES līmenī; identificēti forumi un/vai pasākumi, kuros iespējams sastapt potenciālos lietotājus; sniegts partneru darba plāns, kā prezentēt un demonstrēt rezultātus).

Rezultāta veids Politikas ieteikumi

Atbildīgā organizācija All Digital (Telecentre Europe)

Skatīt ziņojumu (PDF)

Skatīt ziņojumu (PDF)