Intellectual Output 5 // Apmācību struktūra

Apmācību aprobēšana un rezultātu analīze

Rezultāta apraksts

Šajā intelektuālā rezultāta iegūšanas procesā tiks veikts izmēģinājuma projekts, lai novērtētu un salīdzinātu divas individuālās pieejas vecāka gadagājuma cilvēku digitālo prasmju uzlabošanai: starppaaudžu un līdzbiedru pieejas. Šie projekti tiks veidoti, izmantojot izglītojošus materiālus, kas izstrādāti O4 intelektuālajā rezultātā. Pilotprojekti tiks īstenoti četrās partnervalstīs – Portugālē, Polijā, Latvijā un Lielbritānijā. Kopā tiks īstenoti četri starppaaudžu un četri līdzbiedru projekti – no katras grupas viens katrā valstī. Šo izmēģinājuma projektu sākumā un noslēgumā tiks novērtēta to ietekme uz vecāka gadagājuma cilvēku digitālajām prasmēm, kā arī attieksmi pret informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Starppaaudžu projekta ietvaros tiks novērtētas arī jaunākās dalībnieku grupas attieksme pret vecākā gadagājuma dalībniekiem. Visās izmēģinājuma projekta dalībnieku grupās tiks veikts arī kvalitatīvais novērtējums, lai ievāktu informāciju, kas var būt noderīga izglītības materiāla uzlabošanā un individuālo nodarbību organizēšanā. Balstoties individuālo nodarbību izmēģinājumu rezultātos, pēdējās izmaiņas tiks iekļautas izglītojošajā materiālā un sadaļās atbilstoši visu izmēģinājuma projektu dalībnieku grupu ieteikumiem. Tāpat abas pieejas (starppaaudžu un līdzbiedru) tiks salīdzinātas, lai iekļautu šo informāciju ieteikumos par ICTskills4All rezultātu pārnesamību (intelektuālais rezultāts O6). Turklāt visās četrās valstīs tiks veikts arī tiešsaistes platformas un rīku izmēģinājuma novērtējums, lai izmērītu to ietekmi attiecībā uz gados vecāku cilvēku interneta un komunikāciju tehnoloģiju prasmēm.

Rezultāta veids Apmācību struktūra

Atbildīgā organizācija U.Porto & Porto4Ageing

Skatīt ziņojumu (PDF)