Par ECIM Hypokamp

HIPOKAMP asociācija ir Starppaaudžu integrācijas centrs, kas koncentrējas uz senioriem piemērotām aktivitātēm un to kopīgu izstrādāšanu, ņemot vērā viņu vēlmes un iespējas. Mēs esam iesaistīti vairākās interešu grupās vietējā un valsts mērogā, lai tuvotos mērķim “aktīva un veselīga novecošana” – mēs šo mērķi izprotam ļoti plašā mērogā un dažādās jomās. Šī brīža aktuālākā asociācijas darbība ir aktīvās un veselīgās novecošanas politikas vadlīniju ieviešana un visaktuālāko problēmu risināšana.

Tāpat arī izaicinājumu rada nepieciešamība vietēja un kopienas līmeņa stratēģijās domāt un plānot mērķus demogrāfiskā un sabiedrības novecošanās kontekstā. Tāpēc ļoti nozīmīgas ir izglītojošas un informatīvas kampaņas par novecošanu, kā arī iedzīvotāju iedvesmošana būt pietiekami stipriem, lai pārvarētu nākotnes problēmas un sarežģītas sociālās izmaiņas. Papildus politikas vadlīniju ieviešanai mūsu asociācija sekmē vecumam draudzīgo pilsētu/kopienu konceptu, izmantojot to par rīku un norādi visai senioru politikai. Asociācija HIPOKAMP kopienās nodrošina apmācības un atbalsta sabiedrisko darbu, īpaši koncentrējoties uz senioru vajadzībām, kā arī īsteno šī programmas starppaaudžu kontekstā. Mēs atbalstām senioru klubus un citas neformālas senioru grupas, mēs sadarbojamies ar ārstniecības iestādēm un senioru sociālās aprūpes iestādēm. Mēs izdodam bezmaksas vietējo senioru avīzi, kurā atspoguļojam senioru (cilvēku virs 60 gadu vecuma) viedokļus un kurā viņi var parādīt savu skatījumu uz pašreizējām problēmām un situācijām. Avīzes izdošanā iesaistīto senioru skaits aizvien pieaug. Tās nosaukums: “My, M-Łodzi Duchem” jeb “Mēs – sirdī jauni”. Avīze ir pieejama Lodzā, kur bāzēts HIPOKAMP, un apkārtējās pilsētās.

Mēs esam biedri šādās organizācijās: klasteris “Żyjmy zdrowiej” – “Let’s Live Healthier” http://zyjmyzdrowiej.umed.pl, konsorcijs Pro Age http://pro-age.com.pl, EURAG asociācija starptautiskā mērogā.

Komanda

Grazyna Busse

Vietējā koordinatore

Lodzas Universitātes Ekonomikas un socioloģijas fakultātes maģistra grāds pedagoģijā ar specializāciju pieaugušo izglītībā un sociālajā gerontoloģijā, kā arī Izglītības zinātnes fakultātes Sociālās gerontoloģijas aspirantūra. Vācu valodas skolotāja, absolvējusi Lodzas Universitātes Ārzemju valodu koledžu. 2011. gadā dibinātā ekspertu asociācijas Starppaaudžu integrācijas izglītības centra HIPOKAMP Iniciatore un līdzdibinātāja. Lodzas Otrā ārpusskolas izglītības centra veidotā Starppaaudžu iniciatīvu centra dibināšanas pamatojuma autore un centra koordinatore. Iniciatore un pasniedzēja Senioru klubā “Sirdī jauni”, Lodzas senioru sociālās avīzes “Mēs – sirdī jauni” galvenā redaktore. Lodzas Senioru padomes iniciatore un tās dibināšanas pamatojuma autore. Viņa pasniedz un atbalsta izglītības aktivitātes, kas vērstas uz senioru līdzdalību un senioru padomju darbību.

Lodzas pilsētas pārvaldes Demogrāfijas politikas sociālā dialoga un Starppaaudžu sadarbības komisijas viceprezidente – sapulču, mācību kursu, semināru, demogrāfisku izaicinājumu risināšanas novecošanas jomā iniciatore un līdzorganizatore. Viņa ir koordinējusi un vadījusi neskaitāmus nacionālus un starptautiskus projektus gerontoloģijas nozares popularizēšanai un idejas “aktīva novecošana pie labas veselības” popularizēšanai, kā arī rīko izglītības aktivitātes, lai spēcinātu starppaaudžu dialogu un sadarbību. Kopš 2008. gada viņa ir vadījusi praktiskus kursus dažādām senioru grupām Lodzas pilsētā un apkārtējās teritorijās. Viņa ir sadarbojusies ar dažādām nacionālām organizācijām un institūcijām, kas darbojas līdzīgās jomās kā HIPOKAMP. Polijas Gerontoloģijas sabiedrības Lodzas filiāles valdes locekle. Līdzdarbība “Pro Age” konsorcija Gerontehnoloģiju un gerontoloģijas izglītības laboratorijā. Viņa aktīvi iesaistās inovatīvas izglītības programmas “Senioru aprūpes vadība” izstrādē Lodzas Medicīnas universitātē. Multidisciplinārās teorētiskās programmas mērķis ir ieviest praktiskas un profesionālas zināšanas un pieredzes apmaiņas praksi.

Mariola Bertram

Lodzas Universitātes Maģistra grāds pedagoģijā ar specializāciju pieaugušo izglītībā un sociālajā gerontoloģijā. Pasniedzēja un trenere. HIPOKAMP asociācijas līdzdibinātāja un valdes locekle. Skolotāja ar 35 gadu pieredzi. Eksperte starppaaudžu izglītības programmās. Izstrādājusi un konsultējusi izziņas izglītības programmas ar mērķa grupu vecumā 55+, kuru interešu lokā ir demences ārstēšana ar IKT risinājumiem un digitāliem resursiem. Visos HIPOKAMP projektos kopš 2011. gada veikusi koordinatores pienākumus, kā arī pildījusi dažādas atbalsta jomas pienākumus.

Maria Magdalena Poulain

Ieguvusi maģistra grādu Lodzas Universitātes Filoloģijas fakultātes Kultūras studijās. Kultūras geragoģijas speciāliste, žurnāliste, IKT prasmju instruktore 50+ paaudzes jomā (Valsts pārvaldes un digitalizācijas ministrijas un “Interneta pilsētu” asociācijas sertifikāts).

Kopš 2013. gada strādā kā FOUNDATION 2035 valdes priekšsēdētāja, bijusi arī viena no šīs organizācijas dibinātājiem; kopš 2015. gada darbojas kā Mobilo IKT/Digitālās izglītības komandas 50+ cilvēkiem dalībniece, sniedzot izglītības un konsultāciju pakalpojumus Lodzā un nelielās kopienās. Sertificēts koučs un sociālais animators, vairāk nekā 3000 stundu pavadījusi darbnīcās, lekcijās un nodarbībās par vecāka gadagājuma cilvēku sociālo un pilsonisko iesaisti, grantu projektu koordinatore. Kopš 2013. gada strādā kā FOUNDATION 2035 valdes priekšsēdētāja, bijusi arī viena no šīs organizācijas dibinātājiem; pasniedz nodarbības dažādās senioru grupās gan urbānos rajonos, gan nelielās pilsētās un ciematos Lodzas apgabalā, pēc Trešās paaudzes universitāšu lūguma strādā arī Lodzā un Lodzas rajonā. Aktīvi iesaistīta Lodzas Medicīnas universitātes mācību programmas izveidē jaunā, inovatīvā pētījumu jomā: SENIORU APRŪPES VADĪŠANA. Lodzas pilsētas pārvaldes Demogrāfijas politikas sociālā dialoga un Starppaaudžu sadarbības komisijas priekšsēdētāja. Lodzas pilsētas vietējās Demogrāfiskās politikas konsultante un līdzautore (nosaukums: ”Lodza savieno paaudzes”, 2016. gads).

2035 Fonds – bezpeļņas ekspertu organizācija, kas specializējusies izglītības aktivitātēs un paredzēta vecākiem cilvēkiem, iesaistīta vairākos vietējos projektos, t.sk. lauku teritorijās; pieredzējusi dažādu senioru grupu digitālās apmācības jomā. 2035 Fonds varētu būt atbildīgs par visu Partnerībā veikto aktivitāšu ieviešanu un ieguldīt savu sniegumu, tā uzlabojot projekta informatīvo aktivitāšu sniegumu un paplašinot tā ietekmi. Eksistē Facebook profils – tīkls –  “Serdeczna sieć” (Sirsnīgais tīkls), kurā visi apmācāmie seniori tiekas un dalās ar informāciju: https://www.facebook.com/Serdeczna-sieć

Kopš 2018. gada strādājusi kā Lodzas vojevodistes Reģionālās sociālās politikas centra konsultante un Opoles vojevodistes Reģionālās sociālās politikas centra konsultante (projekts “Neatkarīgā dzīve” – standarta izstrāde un pilotprojekta īstenošana sociālās aprūpes centros cilvēkiem, kuriem ir neiroloģiskas slimības, piemēram, Alcheimera vai Parkinsona slimība, kā arī cilvēkiem gados).