[1]
Bergera, I. 2021. Despoblado. Sophia Journal . 6, 1 (Jan. 2021), 193–209. DOI:https://doi.org/10.24840/2183-8976_2021-0006_0001_20.