1. Per(100)tagem

Texto, voz e música: Margarida Henriques, Aka Ashley Henry

X